De plek waar het nieuwe deel van het gemeentehuis moet verrijzen. Foto: Bernhard Harfsterkamp
De plek waar het nieuwe deel van het gemeentehuis moet verrijzen. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Aanvullend krediet voor vernieuwbouw gemeentehuis nodig

Nog steeds de goedkoopste huisvesting in de regio

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN - Dat de verbouwing en de nieuwbouw van het gemeentehuis aan de Markt meer geld gaat kosten dan begroot is al een tijdje bekend. Maar met de raadsmededeling van 6 november werd duidelijk dat er in totaal 668.000 euro meer nodig is voor het project. De oorspronkelijke raming was 2.092.000 voor de (ver)bouw en 250.000 euro voor de inrichting van het bestuurscentrum. Tegenvallers komen niet vaak voor bij grotere projecten van de gemeente, maar dit is dan meteen wel een flinke. Burgemeester en Wethouders benadrukken desondanks "dat Aalten hiermee in de regio met voorsprong de goedkoopste huisvesting op voldoende niveau realiseert". Bovendien zal het benodigde extra krediet, waarover de gemeenteraad in februari zal beslissen, geen negatieve invloed hebben op de meerjarenraming van de gemeente.

Gunning definitief
Op 11 november is de voorlopige gunning omgezet in een definitieve, wat betekent dat bouwbedrijf Hubers, installatiebedrijf Heegt en schildersbedrijf Wensink aan het werk kunnen voor een bedrag van 1.826.487 euro. Dat is minder dan het geraamde budget hiervoor. Dat er toch meerkosten zijn, wordt veroorzaakt door de extra kosten bij de sloop en de tegenvallende staat van het oude gebouw. Ook was er geen rekening gehouden met de kosten van adviseurs en externe projectbegeleiding. Daarnaast blijkt er voor de inrichting van onder andere de raadszaal 50.000 euro extra nodig te zijn. "En dan spreken we nog steeds over een normale uitvoering en geen overdreven luxe zaken", schrijft B en W in de mededeling aan de gemeenteraad.

Behoorlijke post onvoorzien
Blijkbaar heeft B en W lering getrokken uit de te krap gebleken raming van de vernieuwbouw. "Op uitdrukkelijk verzoek van het college is een behoorlijke post onvoorzien opgenomen van 149.000 euro volgens het gebruikelijke percentage in de bouw." Hiermee kan een eventuele nieuwe tegenvaller opgevangen worden. De dekking van het extra krediet van bijna zeven ton vindt plaats in de bestaande begroting en uit de daarvoor opgebouwde reserve. Dit zei burgemeester Berghoef ook al in de raadsvergadering van september. De oppositie wilde toen dat de gehele vernieuwbouw wordt heroverwegen, maar daar voelde B en W -gesteund door de coalitie- niets voor. Met als belangrijkste argument dat het project inclusief de meerkosten geen nadelige invloed op de begroting zou hebben.

Geen bezuinigingsvoorstel
In het vragenhalfuur van de raadsvergadering van dinsdag 10 november vroeg Guido Uland van de Progressieve Partij of er met deze overschrijding van de kosten al wel gegund kon worden. "De gunning blijft binnen het bestaande krediet", reageerde burgemeester Berghoef. "Morgen is de gunning officieel en rechtmatig." Dat betekent ook dat er begonnen kan worden, ook al vond Uwland dat er gewacht moest worden totdat het extra krediet is besproken in de raad. Hij gaf ook aan dat hij naast het voorstel voor de extra kosten nog een bezuinigingsalternatief wilde. De burgemeester ging hier echter niet op in. "Wij komen in één keer met de goede cijfers."

Reageer als eerste
Meer berichten