Foto:

Meerderheid gemeenteraad kiest toch voor ander tracé Beggelderdijk

Aanleg kan nog vele jaren op zich laten wachten

door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Het is niet verrassend dat de meerderheid van de gemeenteraad zich niet heeft laten overtuigen door burgemeester en wethouders dat een ander tracé voor de Beggelderdijk onnodig en te duur is. CDA, HMV, D66 en Gemeentebelangen vonden al langer dat het aanpassen van de huidige Beggelderdijk de verkeersveiligheid onvoldoende verbetert. In een amendement op het raadsvoorstel dragen de partijen B en W nu op "een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan voor het nieuwe, sobere tracé op te starten". Het amendement is met dertien stemmen voor en zeven tegen aangenomen.

Nieuw tracé kost extra geld, maar minder dan B en W zegt
Het nieuwe tracé loopt vanaf de Terborgseweg ten noorden van de Beggelderdijk en het Beggelderpad richting AA Strangrondweg. In de sobere versie komt er geen rotonde in de Terborgseweg. De bestaande Beggelderdijk wordt daarna alleen nog gebruikt voor de afwikkeling van langzaam verkeer. Omdat de gemeente Oude IJsselstreek niet mee wil werken aan het nieuwe tracé, zal het laatste deel van de weg toch over het Beggelderpad moeten lopen. De buurgemeente wil ook niet meewerken aan aanpassingen van dit deel, omdat er geen grote verkeersproblemen zouden zijn. "Het nieuw te realiseren, sobere tracé zal extra geld kosten, maar beduidend minder dan in het verleden werd geschetst", schrijven de indieners in de toelichting op hun amendement. De vier partijen vinden het nieuwe tracé toekomstbestendig en duurzaam. Het zal de Beggelderdijk veiliger maken en voor een betere ontsluiting zorgen voor bewoners en bedrijven.

Extra kosten pas na afronding procedure in begroting opnemen
De indieners van het amendement willen dat de procedure voor een bestemmingsplan voor het nieuwe tracé snel wordt opgestart. Ze vragen B en W om omwonenden en belanghebbenden nauw te betrekken bij het proces. In het laatste rondetafelgesprek ruimte hebben echter al een aantal omwonenden laten weten tegen het nieuwe tracé te zijn en daar bezwaar tegen aan te zullen tekenen. Voor de nieuwe weg zal ook landbouwgrond aangekocht moeten worden. De verwachting is daarom dat het nieuwe tracé niet snel zal kunnen worden gerealiseerd. CDA, HMV, D66 en Gemeentebelangen houden daar al rekening mee. Wat hun betreft hoeven de extra kosten pas in de begroting verwerkt worden, als de beroepsfase van de bestemmingswijziging is afgerond.

Nog geen geld voor uitvoeren noodzakelijk onderhoud op korte termijn
In het besef dat de aanleg van het nieuwe tracé nog even op zich kan laten wachten, dienden Gemeentebelangen en D66 een motie in om al te starten met het "noodzakelijk onderhoud" van de huidige Beggelderdijk. De weg kan dan veiliger gemaakt worden en het woongenot vergroot worden. Hiervoor zou maximaal 400.000 euro ter beschikking moeten worden gesteld. Daarbij zou het deel van de Beggelderdijk binnen de bebouwde kom erftoegangsweg met een maximale snelheid van 30 kilometer per uur moeten worden. De weginrichting moet daarvoor aangepast worden. Alleen de indieners stemden voor deze motie. De andere raadsfracties waren tegen.

Meer berichten